ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
ทำเนียบ

 

Office356

โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นายพิกุลทอง ชาเคน
ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1828    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
                ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียน
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้วิจัย นายพิกุลทอง  ชาเคน
หน่วยงาน โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นการออกแบบวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักแนวคิด  ADDIE Model  ของ     เควิน  ครูส (Kevin Kruse.  2008 : 1) ประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   2)  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    3)  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และ4)  เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ    แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  18  แผน    แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้.แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน   และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ใช้ระยะเวลาในภาคเรียนที่  2/2561   กลุ่มเป้าหมาย คือ  นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม6  จำนวน 10 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) 

ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า  ควรมีการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน  โดยเน้นให้นักเรียนเป็นเจ้าของบทเรียน  ร่วมกันวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  ร่วมกันแก้ไขปัญหา สะท้อนผลการปฏิบัติ  สร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน  และนำความรู้รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ที่สร้างขึ้นมีชื่อว่า WACRCPER Model  มี  6 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  (Principle of Model)  องค์ประกอบที่  2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน  (Objectives of  the Model)  องค์ประกอบที่ 3  กระบวนการเรียนการสอน  (Syntax of  the  model) ประกอบด้วย  8  ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up : W)  2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Activities : A)  3) ขั้นตรวจสอบความถูกต้อง (Check the accuracy : C)  4) ขั้นสะท้อนผล (Reflection of Knowledge  :  R)  5) ขั้นสร้างความรู้ (Creations of Knowledge  :  C) 6) ขั้นนำไปใช้ ( Production : P) 7) ขั้นประเมินผล (Evaluation  :  E) และ  8) ขั้นต่อยอดความรู้ (Advanced knowledge : A)  องค์ประกอบที่ 4 ระบบสังคม (Social System)  องค์ประกอบที่ 5 หลักการตอบสนอง  (Principle of reaction)  และ องค์ประกอบที่ 6 ระบบสนับสนุน (Support System)  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ 83.21/82.08  ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เมื่อนักเรียนเรียนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว  ทำการทดสอบหลังเรียน  ด้วยข้อสอบแบบปรนัย  4 ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ผลปรากฏว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  25.50 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.12 คะแนน  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1 4.  ผลการพัฒนาพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   พบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  2.75  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.26  อยู่ในระดับดี  มีค่าร้อยละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกแผนการเรียนรู้   ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่  2.2          
5. ผลการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้    เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   พบว่า    มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  2.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20  อยู่ในระดับดี   และ  มีค่าร้อยละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกแผนการเรียนรู้   ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่  2.3
6.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   พบว่า  มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน           มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.27  อยู่ในระดับมาก  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
โดยสรุป  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้สูงขึ้น   จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 15/ม.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30/ส.ค./2562
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลอง สารพันธุกรรม 20/มิ.ย./2562
      การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 8/มี.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/มี.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pihet56@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป