ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
นายก อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

เมนูหลัก
ทำเนียบ

 

Office356

โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลอง สารพันธุกรรม

เจ้าของผลงาน : นางสาวพัชรีพร ธุระธรรม
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 1582    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลอง
สารพันธุกรรม
ผู้ศึกษา นางสาวพัชรีพร ธุระธรรม โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลองสารพันธุกรรม ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลองสารพันธุกรรม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลองสารพันธุกรรม ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนห้อง 4/1 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กระดานจำลองสารพันธุกรรม 2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 2 หน่วยที่ 1 โครโมโซมและสารพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 แผน เวลา 12 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องสารพันธุกรรม เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลองสารพันธุกรรม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 14 ข้อ 5) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลองสารพันธุกรรม จำนวน 5 ชุดกิจกรรม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องสารพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อกระดานแม่เหล็กอัจฉริยะ จำลองสารพันธุกรรม โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรมตามเกณฑ์ 80/80
ผลการศึกษาปรากฏว่า
1. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลองสารพันธุกรรม ประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลองสารพันธุกรรม เท่ากับ 90.56/85.10 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง 80/80 แสดงว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลองสารพันธุกรรม มีประสิทธิภาพ
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 14.16 และ 25.53 ตามลำดับ คะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.09และ 1.50 ตามลำดับ จากการทดสอบค่าสถิติ t มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า ระดับนัยสำคัญของการทดสอบที่ .01 ( α= .01) จึ่งทำให้ปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และไปยอมรับสมมติฐานทางเลือก (H1) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลองสารพันธุกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่องสารพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลองสารพันธุกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก__
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 15/ม.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30/ส.ค./2562
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารพันธุกรรม โดยใช้กระดานจำลอง สารพันธุกรรม 20/มิ.ย./2562
      การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 8/มี.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/มี.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pihet56@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป